ทางจักรยานมีสิ่งป้องกัน (protected bike lanes)

ทางจักรยานมีสิ่งป้องกัน อาจเทียบได้กับทางเท้าสำหรับจักรยาน ใช้วัตถุหรือการออกแบบที่แยกทางจราจรสำหรับจักรยานต่างหากจากทางสำหรับรถยนต์ เพื่อให้นักปั่นรู้สึกปลอดภัยจากรถยนต์ โดยเฉพาะบนถนนที่มีการจราจรของรถยนต์มากหรือความเร็วสูง

 

ตัวอย่างวัตถุหรือการออกแบบเพื่อแยกทางจักรยานออกจากทางสำหรับรถยนต์

แบบมีเสากั้น

By BeyondDC
By BeyondDC

แบบใช้กระถางต้นไม้กั้น

By Paul Krueger
By Paul Krueger

แบบใช้รถจอดกั้น (ทางจักรยานที่มีเลนรถจอดกั้น)
แก้ทั้งปัญหารถจอดบนเลนจักรยานแล้วยังได้ทางจักรยานที่ปลอดภัยแยกเป็นสัดส่วนจากรถวิ่งด้วย

By Jim Henderson
By Jim Henderson

จะเลือกทำทางจักรยานรูปแบบไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความกว้างทางสัญจร ปริมาณการจราจร ลักษณะพื้นที่ข้างทาง ฯลฯ ทางจักรยานที่ครอบคลุมต่อเนื่อง ปลอดภัย ช่วยกระตุ้นให้คนออกมาใช้จักรยานกันมากขึ้น

 

Photo credits:

รูปทางจักรยานมีเสากั้น By BeyondDC, CC BY-NC-ND 2.0, https://www.flickr.com/photos/beyonddc/13953565119
รูปทางจักรยานมีกระถางต้นไม้กั้น By Paul Krueger, CC BY 2.0, https://www.flickr.com/photos/pwkrueger/5134414598
รูปทางจักรยานมีเลนสำหรับจอดรถด้านนอก By Jim.henderson – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14797986

 

อ้างอิง
PROTECTED BIKE LANES 101