ห้องน้ำ

ความต้องการเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ พื้นที่สาธารณะที่คำนึงถึงคน จึงต้องมีห้องน้ำสาธารณะรองรับ พื้นที่สาธารณะในที่นี้อาจหมายถึง สถานีรถไฟ สวนสาธารณะ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีคนผ่านไปมาหรือใช้บริการ

ปัญหาต่าง ๆ ที่มักพบในห้องน้ำ

การออกแบบห้องน้ำเพื่อผู้ใช้